Kaukaankatu 23, 53200 Lappeenranta       +358 50 341 8684       timo.niemelainen@ykn.fi      

Palvelut

Palvelukokonaisuudet

Ympäristökonsultointi Niemeläinen Oy (YKN) on elinympäristöstä välittävä asiantuntijaorganisaatio. Välitämme myös asiakkaista: palvelemme ammattitaitoisesti ja luotettavasti yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä, jotka tarvitsevat apua ympäristöasioissa.

Toiminnan perustana ovat ehdoton asiakaslähtöisyys sekä aktiivinen ja luonteva yhteydenpito hankkeiden eri osapuoliin.

Ympäristötekniset arvioinnit

 • Kiinteistökauppoihin liittyvät due diligence -arvioinnit
 • Yrityksen toiminnan ympäristöriskien ja -vastuiden kartoitus
 • Rakennusten ja rakenteiden haitta-aineselvitykset (asbesti, kreosootti, PCB jne.)
 • Arvioinnin laajuus määritellään asiakkaan tarpeiden mukaiseksi

Riskien arviointi ja hallinta

 • Yrityksen toiminnan tai ympäristövahingon aiheuttamien haitta-aineiden leviämisriskien arviointi 
 • Kunnostuksen tai riskinhallintatoimenpiteiden todellisen tarpeen määrittely

Pilaantuneiden alueiden tutkiminen ja kunnostaminen

 • Haitta-ainetutkimukset ja kohteen maaperän / pohjaveden / sedimentin pilaantuneisuuden arviointi
 • Kunnostuksen ja riskinhallintatoimenpiteiden todellisen tarpeen määrittely
 • Kunnostuksen yleissuunnittelu ja toteutussuunnittelu
 • Ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusten ja hakemusten laadinta
 • Kunnostuksen asiantuntijavalvonta ja raportointi

Ympäristönsuojelulain mukaiset perustilaselvitykset

 •  Varastoitavien/käsiteltävien kemikaalien aiheuttamien riskien arviointi
 •  Maaperän ja pohjaveden tilan arviointi
 •  Tarvittavat tutkimukset
 •  Perustilaraportin laatiminen

Purkujätteen sijoitus- ja hyötykäyttöratkaisut

 • Hyötykäyttökelpoisuuden määrittäminen
 • Hyötykäytön ja muun loppusijoituksen suunnittelu

Lupaprosessit

 • Tuotantoprosessien tai toimipaikkojen sekä kunnostushankkeiden ympäristölupa-asiat
 • Ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusten laatiminen
 • Maa-aineksen ottolupien hakeminen

Rakennuttamisapu ja asiantuntijavalvonta

 • Urakka-asiakirjojen (mm. urakkaohjelmat, työselostukset ja työturvallisuusasiakirjat) laatiminen
 • Kunnostushankkeisiin liittyvien urakoiden kilpailuttaminen
 • Rakentamisen laadunvalvonta

 

 

 

Ympäristöjärjestelmien konsultointipalvelut

 • Ympäristöjärjestelmän luominen, ohjaus ja kehittäminen
 • Ympäristöohjelman laatiminen
 • Sisäinen auditointi ja dokumentointi
 • Esim. ISO 14001

Meluarvionti

 • Ympäristömelun mallintaminen (Datakustik Cadna A)
 • Meluselvitykset ja -ilmoitukset
 • Lupahakemusten meluarviot

Luontoselvitykset

 • Tulevien maankäytönmuutosten vaikutusten arviointi lakisääteisesti erityisiin sekä muutoin huomionarvoisiin lajeihin ja luontotyyppeihin
 • Kasvillisuus-, linnusto-, liito-orava-, sudenkorento- ja perhosselvitykset